Charleyova teta - Jevan-Brandon Thomas

Osoby a obsazen

Jack ChesneyJaroslav Kol
BrassetPetr Rydval
Charles WykehamPavel Cvrek
Lord Fancourt BabberleyVclav Prek
Kitty VerdunovLucie Hejnov
Amy SpettiguovKateina Pavlkov
Plukovnk sir Francis ChesneyEduard Havrnek
Stephen SpettigueMartin Sbl
Dona Lucia dAlvadorezVra Krfov
Ela DelahayovIvana Machkov


NpovdaKateina Vlkov
InspicientZuzana Vzkov
ZvukJan Soldn
SvtlaJi Eis
ScnaDS TYL
KostmyVra Krfov
ReieDana Weberov

Fotografie z pedstaven